085.130.4226

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke aanbieding en elke (behandel)overeenkomst tussen Praktijk Barbara Kremers en haar cliënt inzake het leveren van diensten.

Definities

Onderneming: Praktijk Barbara Kremers, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30244167. (hierna PBK genoemd).
Adviseur en therapeut: Drs. ing. Barbara Kremers.
Opdrachtgever of cliënt: alle natuurlijke en rechtspersonen die de diensten van PBK inroepen en waarmee een klantrelatie tot stand is gekomen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen PBK en cliënt.

Uitvoering van de overeenkomst

PBK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op PBK rust een inspanningsverbintenis. Hierbij voorziet PBK in voeding-, leefstijl- en suppletieadvies, educatieve informatie en coaching. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan PBK worden medegedeeld.

PBK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Wanneer PBK verwacht niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal PBK dit met cliënt bespreken.

De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan voor of op het moment van het eerste consult. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en kan na afloop worden verlengd.

Wijzigingen van, verlengingen dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de dienstverlening aanpassen.

PBK zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Huisregels

Consulten kunnen telefonisch worden gegeven, en op één van de praktijkadressen waarbij met een aantal huisregels rekening moet worden gehouden. Zowel in de praktijk, als in en rondom het pand mag niet worden gerookt. PBK is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en/of buiten het pand. PBK aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van het personeel. In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen. 

Tarieven

Tarieven voor nieuwe cliënten zijn gepubliceerd op de website. Deze tarieven zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.

PBK behoudt het recht de tarieven te wijzigen. Nieuwe tarieven hebben betrekking op nieuwe overeenkomsten. Een overeenkomst wordt doorgaans gesloten voor een periode van 3 maanden tot maximaal één jaar. Nieuwe tarieven hebben geen consequenties voor lopende contracten.

Aansprakelijkheid

PBK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PBK is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. PBK is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd. PBK streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan PBK geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. Bij de uitvoering van de dienstverlening van PBK is sprake van een inspanningsverplichting.

PBK geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de PBK. PBK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

Cliënt blijft ten allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.

PBK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. PBK zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen

Cliënt is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan PBK.

Cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies, en op verzoek van PBK, een arts of behandelaar te consulteren.

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van PBK beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.

De adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

PBK zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als PBK daartoe verplicht is of PBK toestemming van de cliënt heeft verkregen.

Intellectueel eigendom

PBK behoudt te allen tijde alle rechten op de door PBK gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De hiervoor genoemde zaken moge zonder schriftelijke toestemming van PBK noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze bekend worden gemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door PBK verstrekt zijn.

Betalingsvoorwaarden

Consulten worden gefactureerd via een digitale factuur die via iDEAL dan wel bankoverschrijving kan worden voldaan in een veilige omgeving. Betaling aan PBK dient vóór het verstrijken van de uiterste betaaldatum te zijn voldaan. Consulten op locatie mogen ook contant afgerekend worden (graag zoveel mogelijk gepast).

Facturen voor deelname aan cursussen of workshops dienen vóór aanvang te worden overgemaakt op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer. Indien cliënt is verhinderd dan kan in overleg een vervanger deelnemen.

Bij voortijdige beëindiging van de dienstverlening door de cliënt, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

Indien cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.

Indien PBK echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Annuleringen

Een afspraak kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt. Indien cliënt later verschijnt dan de afgesproken tijd, zal zoveel mogelijk de oorspronkelijke eindtijd van het consult worden aangehouden, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.

Kun je onverhoopt een gemaakte afspraak niet nakomen? Meldt dit dan het liefst zo snel mogelijk. Afspraken kunnen tot maximaal 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.

Bij een afzegging korter van tevoren of een ‘no show’ wordt de reguliere consultprijs in rekening gebracht. Indien het consult onderdeel is van een pakket of programma en het is niet tijdig geannuleerd, dan zal het vervallen. Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van PBK, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.

Bij het niet doorgaan van een consult is PBK op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Overmacht

Indien PBK haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat PBK alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Klachten

Als CAT-collectief therapeut valt PBK onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Mocht je als cliënt van PBK een klacht hebben over de geboden dienstverlening, maak dit dan zo snel mogelijk bespreekbaar. Je kunt je klacht zowel rechtstreeks bespreken als ook direct neerleggen bij een klachtenfunctionaris van het GAT.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PBK partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van PBK is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wijzigingen

PBK behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Share This