Copyright

De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, illustraties etc. zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers.

Alle rechten voorbehouden

De informatie op deze website mag uitsluitend door jou voor je eigen privésituatie worden gebruikt. De lezer/gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Niets van de teksten, oefeningen en technieken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder de nadrukkelijke toestemming van de auteur.

Informatie delen met anderen

Als je anderen wil attenderen op de teksten op deze site, gebruik dan de deelbuttons bij een blogartikel, of neem de URL van de betreffende pagina over. Je mag hierbij uiteraard gebruik maken van het citaatrecht. Daarbij neem je een klein stukje uit de tekst (een zin of een paar zinnen, maar geen hele alinea of pagina) over, zet die tussen quotes en voorziet dit fragment van een duidelijke en expliciete bronvermelding c.q. klikbare hyperlink.

Share This